Kongre Programı

22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ

5-7 Ekim 2017

KAPADOKYA/NEVŞEHİR

22ND INTERNATIONAL TURKISH COOPERATİVE CONGRESS

October 5-7, 2017

CAPPADOCIA/NEVŞEHİR

1.Gün | Day 1

5 Ekim 2017/Perşembe|October 5th, 2017/Thursday

10:00-10:30

Kayıt | Registration

10:30-11:00

Kahve Molası | Coffee Break

11:00-12:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI | OPENING SPEECHES

Karavezir Salonu  | Karavezir Hall

12:30-14:00

Öğle Yemeği | Lunch

 

14:00-15:30

  1. OTURUM | 1ST SESSION

Salon 1 |Hall 1

Refik Başaran Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Ayhan Tan

Türkiye'de Kooperatiflerin Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler | The Thoughts On Solition Suggestions And Main Problems Of The Cooperatives In Turkey |

Ertuğrul Güreşci (Ahi Evran Üniversitesi)

İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim Ve Organizasyon Yapısı | Management And Organization Structure Of Fisheries Cooperatives In Istanbul |

Kadir Doğan (İstanbul Üniversitesi)

Güncel Gelişmeler Kapsamında Türkiye’deki Çiftçi Örgütlerine Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi  |

Bakiye Kılıç Topuz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Mehmet Bozoğlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Tarımsal Kooperatiflerin Dönüşümünde Son Aşama: Yeni Nesil Mega Kooperatifçilik | The Last Stage In The Transformation Of Agricultural Cooperatives: The New Generation Mega Cooperatives |

Elif Gül Köse (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Fatih Cemil Özbuğday (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Kooperatif Kuruluşlarında İşbirliğinin Sağlanmasında İletişimin Rolü |

Muharrem Çetin (Gazi Üniversitesi)

Salon 2 | Hall 2

Hakkı Atamulu Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Arslan

Social media tools: fostering collaboration, knowledge transfer and innovation within cooperatives |

Gibran Rivera (Instituto Politecnico Nacional), Li Xuguang (Central China Normal University), Gabriela Medina Tapia (Instituto Politecnico Nacional)

The International Center of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC), a network to better understand and promote the social economy and cooperative entrepreneurship |

Bernard Thiry (CIRIEC International)

Transformation and dynamics of cooperatives in European post-communist countries: the case of Romania The role of cooperative networks |

Vamesu Ancuta (Laboratorul De Solidaritate)

 

Salon 3 | Hall 3

Avanoslu Selahattin Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Nurettin Parıltı

Tüketicilerin Perakende Markalarına Bakışı; Kooperatif Marka Örneği | The View of Consumers to Retail Brands; An Example of A Cooperative Brand |

Mehmet Baş (Gazi Üniversitesi), Selin Göral (Gazi Üniversitesi)

 

İnovasyon Ve Girişimciliğin Sosyal Ekonomik Ağlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kooperatiflerin İnovasyon Yetenekleri Üzerine Bir Araştırma | The Impact Of Innovation And Entrepreneurship On Social Economic Networks: A Research On Innovation Capabilities Of Cooperatives Operating In Turkey |

Cemalettin Aktepe (Gazi Üniversitesi), Hilal Sadet Çiftci (Ptt Genel Müdürlüğü)

Oyunlaştırma Uygulamalarına İlişkin Tutum Ve Ağızdan Ağıza İletişim Eğilimleri: Demografik Özelliklere Göre Bir İnceleme | Attitude And Word Of Mouth Intensions Regarding Gamification: An Investigation On Demographics |

Asude Yasemin Zengin (Aksaray Üniversitesi), Elif Boduroğlu (Atılım Üniversitesi)

 

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri | Customer Retention Strategies for Generation C |

Mustafa Ünsalan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

15:30-16:00

Kahve Molası | Coffee Break

 

 

16:00-17:30

  1. OTURUM | 2ND SESSION

Salon 1 |Hall 1

Refik Başaran Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Ganite Kurt

Gıda Fiyatları Ve Fiyatlar Genel Düzeyi İlişkisi | Food Prices And Overall Price Level Relevance |

Hasan Hüseyin Şen (Maliye Bakanlığı )

Kooperatiflerde Modern Denetim Tekniklerinin Uygulanması | Implementation Of Modern Auditing Techniques For Cooperatives |

Sezer Bozkuş Kahyaoğlu (SMM Bilişim Ve Finansal Hizmetler A.Ş.), Prof. Dr. Ganite Kurt

Toplumsal Cinsiyet Çıkmazında Kadın Kooperatifleri | Women’s Cooperatives In The Gender Impasse |

Gülfiz Ergin Demirdağ (Gazi Üniversitesi), Ahmet Demirdağ (Ankara Üniversitesi), Enver Aydoğan (Gazi Üniversitesi)

Yapı Kooperatiflerinde Kurumsallaşma Süreci: Kuyaş Örneği | Governance Process At Building Cooperatives: The Case Of Kuyas |

Sezer Bozkuş Kahyaoğlu (SMM Bilişim Ve Finansal Hizmetler A.Ş.)

Türkiye’de Ürün İhtisas Borsacılığı Ve Lisanslı Depoculuk Sistemi | Product Specialized Stock Exchange And Licensed Warehousing System In Turkey |

Furkan Kayhan (Gazi Üniversitesi), Cemil Şenel (Gazi Üniversitesi), Abdurrahman Okur (Gazi Üniversitesi)

Salon 2 | Hall 2

Hakkı Atamulu Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Mehmet Baş

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çiftçiliğin Özendirilmesi Ve Tarımsal Örgütlenmenin Önemi: Türkiye’deki Kooperatifçilik Uygulamalar | Encouragement Of Farming And Importance Of Agricultural Organization For Sustainable Development: Cooperative Practices In Turkey |

Ayten Esra Zeyrek (T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı), Memnune Sıla Ültanır (T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı)

Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Kurumlarında Uygulanmakta Olan Performans Değerlendirme Sistemlerine Duydukları Memnuniyet Ve Bir Örnek Uygulama | Satisfaction With Performance Evaluation Systems Applied To Health Personnel Working In Private Hospitals And An Example Application |

Sinem Canol (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi), Pelin Vardarlier (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Kalıpyargıları Çevrimiçi Yıkanlar: Sosyal Medya’da Kadın Girişimciler | Overthrowing Stereotypes Online: Women Entrepreneurs In Social Media |

Gülfiz Ergin Demirdağ (Gazi Üniversitesi), Ahmet Demirdağ (Ankara Üniversitesi)

Psikolojik Sermayenin İş Erteleme Davranışı Üzerindeki Etkisi; Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma | The Impact Of Psychological Capital On Job Postponement Behavior; A Research On Nurses |

Metin Kaplan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Hatice Uçak (Kapadokya Üniversitesi MYO)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Hayvansal Üretim Ve Hayvansal Ürünler Ticaretinin İncelenmesi | Investigation Of Animal Production And Animal Products Trade In Turkish Republic Of Northern Cyprus   |

Hayati Başaran (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı), Burçin Başaran (Namık Kemal Üniversitesi)

Salon 3 | Hall 3

Avanoslu Selahattin Salonu

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Nuri Özgür Doğan

Türkiye’de Kadın Girişimci Kooperatifleri: Bacıyanı Örneği | Women Entrepreneur Cooperatives in Turkey: The Example of the Bacıyanı |

Ebru Özer (Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi), Murat Topaloğlu

 

Pamuk Üreticilerinin Mevcut Örgütlenme Durumları Ve Örgütlenmeye Bakış Açılarının Belirlenmesi: Aydin İli Örneği | Determining The Current Organizations Of Cotton Farmers And Their Aspects Of Organization: A Case Of Aydin |

Filiz Kınıklı (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Ayşe Uzmay (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Murat Yercan (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Muhammed Zeytin (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), H. Can Demirkaya (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

İşe Adanmışlığın Demografik Özellikler Açısından Analizi | An Analysis Of Work Engagement In Terms Of Demographic Variables |

Metin Kaplan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Nilüfer Şahin Perçin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Eda Özgül Katlav (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeyinin Ölçülmesi: Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma | Measurement Of Knowledge, Attitude And Behavior Levels On Sustainable Development: A Study On Nevşehir Agriculture Credit Cooperative Staff |

Ali Erbaşı (Selçuk Üniversitesi), Şükran Güngör Tanç (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Abdurrahman Gümrah (Selçuk Üniversitesi)

 

Küresel Değişim İçin İşbirliğine Bir Örnek: İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın Türk Kadın Kooperatifçilere Desteği | An Example Of Collaboration For Global Change: Swedish International Development Agency’s Support Of The Turkish Women Cooperatives |

Gökhan Eşel (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

19:30

GALA YEMEĞİ | GALA DINNER

 

2.Gün|Day 2

6 Ekim 2017/Cuma | October 6th, 2017/Friday

9:00-10:30

3.OTURUM | 3RD SESSION

Salon 1 |Hall 1

Refik Başaran Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Serdar Öztürk

Yatırım Sermayesi Ediniminde Kooperatiflerin Önemi  | The Importance Of Cooperatives In Investment Capital Accumulation  |

Hayati Başaran (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı), Serkan Birinci (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı)

Kooperatiflerin Finansmanında Alternatif Bir Yöntem Olarak Kitlesel Fonlama (Crowd Funding): Kapsayıcı İşletmecilik (Inclusive Business) Becerileri Üzerinden Bir Değerlendirme | Crowd Funding As An Alternate To Conventional Financing For Cooperatives: An Evaluation Through Inclusive Business Capabilities |

Şahnaz Koçoğlu (Gazi Üniversitesi), Cihat Erbil (Gazi Üniversitesi)

Sürdürülebilir Kalkınma Politikasında Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerine Yönelik Finansal Ve Vergisel Teşviklerin Rolü | The Role Of Financial And Taxational Incentives In Renewable Energy Co-Operatives On The Policiy Of Sustainable Development |

Sibel Bilgin (Gazi Üniversitesi), Vildan Hilal Akçay (Gazi Üniversitesi)

Sürdürülebilir Yüksek Büyüme İçin Yurtiçi Tasarrufların Önemi | The Importance Of Domestic Savings For Sustainable High Growth |

Fetullah Akın (Gazi Üniversitesi)

Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmiş Borsalar Üzerine Bir Uygulama: Panel Veri Analizi | Efficient Market Hypothesis And An Application On Developed Stock Markets: Panel Data Analysis |

Tuğba Koyuncu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Alper Aslan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

 

Salon 2 | Hall 2

Hakkı Atamulu Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr.Adnan Çelik

Türk Kooperatifçiliğinin Dönemsel Analizi (1950-1960 Dönemi) | Periodical Analysis Of Turkish Cooperation (1950-1960 Period) |

Yasemin Memioğlu (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı)

İzmir, Çanakkale Ve Balıkesir İllerinde Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin İşlevleri Üzerine Görüş Ve Beklentileri | The Opinions And Expectations Of Goat Farms In İzmir, Çanakkale And Balıkesir Provinces About The Functions Of Sheep And Goat Breeders’ Associations |

Sait Engindeniz (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Duygu Aktürk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi), A.Ferhan Savran (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Nedim Koşum (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Turgay Taşkın (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Harun Kesenkaş (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Mukadderat Gökmen (Balıkesir Üniv. Veterinerlik Fakültesi), Ayşe Uzmay (Ege Üniv. Ziraat Fakültesi), Görkem Öztürk (Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü)

İzmir’de Kooperatif Ortağı Olan Konvansiyonel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Organik Süt Üretme Eğilimleri | Tendencies Towards Organic Milk Produce Of Conventional Dairy Cattle Farms As Member Of Cooperatives In Izmir |

Sait Engindeniz (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Filiz Kınıklı (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Mine Burhan (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Cansu Çelik (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Görkem Öztürk (Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü)

Zeytin Ve Zeytinyağı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde VZA İle Etkinlik Ölçümü: Marmarabirlik Örneği | Efficiency Measurement In The Agricultural Sales Cooperative Unions Receiving Olive And Olive Oil Via Dea: A Case Study In Maramarabirlik |

Nuri Özgür Doğan  (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Yusuf Ersoy (Uşak Üniversitesi)

Sosyal Ekonomik Ağ Açısından Enerji Üreten ve Tüketen Kooperatif Modeli | Cooperative Model of Energy Producing and Consuming in Terms of Social Economic Network |

Aydın Gürel (Namık Kemal Üniversitesi ), Ebru Irmak

 

Salon 3 | Hall 3

Avanoslu Selahattin Salonu

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tahir Akgemci

İklim Değişikliğini Önleme Ve Adaptasyon İçin Bir Model:  “Çevresel Yönetişim” | A Model For Mitigation And Adaptation To Climate Change: “Environmental Governance” |

Aysel Gamze Yücel Işıldar (Gazi Üniversitesi)

Stratejik Planlama Sorunsallarına Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Cevap Arayışı | Seeking an Answer in the Framework of the System Approach to the Problems of Strategic Planning

Bahar Aşçı (Karabük Üniversitesi)

Ekolojik Krize Bir Çözüm Aracı Olarak  Sürdürülebilir Tarım ve Kooperatif Örgütlenme | A Solution to The Ecological Crisis As a Tool For Association of Sustainable Agriculture and Cooperatives. |

Hakan Reyhan (Hitit Üniversitesi), Ayşen  Satır Reyhan (Hitit Üniversitesi)

 

Avrupa Birliği'nde Tarımsal Örgütlenme: Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu (Cogeca) Ve Türkiye İçin Öneriler | Agricultural Organization In The European Union: Confederation Of European Union Agricultural Cooperatives (Cogeca) And Recommendations For Turkey |

Okan Fidanlı (Gazi Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu), Sinan Şekeroğlu (Gazi Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu), Kadir Özer (Gazi Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu)

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Sermaye Birikimine Etkileri (Atatürk Dönemi 1935-1938)   | The Effects Of Agriculture Credit Cooperatives To Capital Association (Ataturk 'S Period 1935-1938)   |

 

Hasan Mutlu (Jandarma Genel Komutanlığı)

 

10:30-11:00

Kahve Molası | Coffee Break

 

11:00-12:30

4.OTURUM | 4TH SESSION

Salon 1 |Hall 1

Refik Başaran Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Hakan Vahit Erkutlu

Tarımsal Ürünlerdeki Kalıntı Pestisit Analizlerinin Tarım Satış Kooperatifleri Açısından Önemi |  Importance Residual Pesticide Analysis In Agricultural Products For Agricultural Sales Cooperatives |

Yusuf Ersoy (Uşak Üniversitesi), Süleyman Gökçe (Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz Ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi), Tuğçe Hanim Ersoy (Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Ortakların Kooperatif Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi: İzmir İli Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği | A Research On Members’ Satisfaction For Cooperative Services: A Case On Gödence Rural Development Cooperative |

Filiz Kınıklı (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Cem Çıkıkçı (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Murat Yercan (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Yunus Emre İnce (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Kooperatiflerde Üst Örgütlenme Ve Denetimin Pazarlama Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi | Upper Organization And Audit In The Cooperatives Are Evaluated In Marketing Activities |

Elif Taşdelen (Gazi Üniversitesi), Haşim Özüdoğru (Gazi Üniversitesi)

Sürdürülebilir Gelişim İçin Kooperatifçilik Faaliyetlerinde Yöneylem Araştırması |

Ahmet Bahadır Şimşek (Hacettepe Üniversitesi), Tuğçe Şimşek (Gazi Üniversitesi)

Girişimcilik ve Kooperatiflerde Tarımsal Yayımın Mevcut Durumu | Current Situation of Agricultural Extension in Entrepreneurship and Cooperatives |

Ebru Irmak, Aydın Gürel (Namık Kemal Üniversitesi )

 

Salon 2 | Hall 2

Hakkı Atamulu Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Serap Çoban

İnovasyon Ve Girişimciliğin Sosyal Ekonomi Ağları Üzerinde Etkisi | The Effects Of Innovation And Entrepreneurship On Social Economic Networks |

Yeter Demir Uslu (İstanbul Medipol Üniversitesi), Şeyda Dündar Ege (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Okul Kooperatifçilik Çalışmalarının Öğrencilerin Girişimcilik Becerileri Ve Girişimci Kişilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi  |

Mustafa Tahiroğlu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ), Ali Meydan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Eskiden Yeni Bir Kavram: Yeşil (Eko) Girişimcilik | New Concept From The Past: Green (Eco) Entrepreneurship |

Ayşe Gökçen Kapusuz (Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi), Mustafa Fedai Çavuş (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF)

Sosyal Sorunların Yönetim Ve Çözümünde Geleceği Şekillendirmek: Sosyal Girişimci Kooperatifçilik Ve Avrupa Girişimcilik Ağı Örneği | Shaping The Future At The Management And Solution Of Social Problems: Social Entrepreneur Cooperatives And The Example Of Enterprise Europe Network |

Mehmet Güneş (Ufuk Üniversitesi)

Salon 3 | Hall 3

Avanoslu Selahattin Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Hasan Yaylı

 

Sürdürülebilir Kalkınmada Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Türkiye Açısından Rolü Ve Önemi | The Role And Importance Of Renewable Energy Cooperatives Over Sustainable Development In Terms Of Turkey |

Yeter Demir Uslu (İstanbul Medipol Üniversitesi), Erman Kedikli (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Avrupa Birliği'nin Arıcılık Ve Bal Politikası ( Sürdürülebilir Kooperatifçilik Bağlamında Türkiye İçin Bir Değerlendirme) | European Union’s Beekeeping And Honey Policies  (Evaluation For Turkey In The Context Of Sustainable Cooperatives) |

Selma Aytüre (Aksaray Üniversitesi)

Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Kooperatiflerine Stratejik Bakış | A Strategic View Of Health Co-Operatives Globally And In Turkey |

İmam Bakır Kanlı (Marmara Üniversitesi)

Etkin, Verimli Ve Sürdürülebilir Bir Kooperatifçilik İçin Temsilcilik Ve Tahkim Kurumlarının Önemi | The Importance Of Representation And Arbitration Institutions For An Efficient And Sustainable Cooperative System |

Süleyman Akdemir (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Türkiye’de Konut Politikalarının Konut Kooperatifçiliği Üzerine Etkileri Ve Konut Kooperatiflerinin Konut Üretimindeki Rolü Üzerine Bir İnceleme | A Study On The Effects Of Housing Policies On Housing Cooperation In Turkey And The Role Of Housing Cooperation On Housing Production  |

 

Hasan Yaylı (Kırıkkale Üniversitesi İİBF), Sinan Avan (Pamukkale Üniversitesi)

 

12:30-14:00

Öğle Yemeği | Lunch

 

14:00-15:30

5.OTURUM | 5TH SESSION

Salon 1 |Hall 1

Refik Başaran Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Cemalettin Aktepe

Duygusal Zekânın İç Girişimcilik Performansı Üzerindeki Etkisi |

Metin Kaplan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Havva Göker (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Türkiye’de Kooperatiflerin Ar-Ge Ve İnovasyon Stratejileri: Ab Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma | R & D And Innovation Strategies Of Cooperatives İn Turkey: A Comparison On Eu Countries |

Esra Baytören (Medipol Üniversitesi), Yeter Demir Uslu (Medipol Üniversitesi)

Küçük Sanayi İşletmelerinde Çırak-Kalfa-Usta Temini Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma | An Applied Research On Apprentice-Foreman-Master In Small Industry Enterprises |

İsmail Gökdeniz (Kırıkkale Üniversitesi), Çağlar Karaman (Kırıkkale Üniversitesi SBE Öğrencisi)

Sosyal Sermaye Hizmet İnovasyon Davranışı ve İç Girişimcilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | Investigation of the Relationship Between Social Capital Service Innovation Behavior and Intrapreneurship |

Ethem Merdan (Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu), Himmet Karadal (Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)

 

Salon 2 | Hall 2

Hakkı Atamulu Salonu

Oturum Başkanı

Dr. Hayati Başaran

Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimler İle Üretici Örgütlerinin İşbirliği Olanakları Üzerine Bir İnceleme: İzmir İli Örneği | A Review On Cooperation Possibilities Of Local Governments And Producer Organizations For Rural Development: The Case Of İzmir Province |

Fatih Özden (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Fazıl Akın Olgun (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü)

Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi Çerçevesinde Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Üst Örgütlenmesinin Uluslararası Örnekler Işığında İncelenmesi |

Abdullah Çifci (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı)

Türk Kooperatif Yönetim Performansına Etkisi Açısından Toplumsal İletişim Ağı Kooperatifçilikte Hollanda Örneği “Nautilus” | On The Effect Of Turkish Cooperative Management Performance Community Communication Network Netherlands Example  In Co-Operativism “Nautilus” |

Sylvia Monique De Rooij (Den Bosch, Holland), Seyfi Özgüzel (Akdeniz Üniversitesi), Kamil Ufuk Bilgin (Todaie)

Smaa Yöntemi İle İllerin Finansal Başarı Sırasının Belirlenmesi Ve Kooperatifçilik Faaliyetlerine Kaynak Oluşturulması Üzerine Bir Uygulama | An Application Of Ranking Turkish Provinces' Financial Potential With Smaa Method To Instruct Cooperativity|

 

Bilge Meydan (Hacettepe)

 

Kooperatiflerin Finansal Sorunları ve Finansal Yönetimi | Financial Problems and Management of Cooperatives  |

 

Meltem Keskin Köylü (Aksaray Üniversitesi)

 

Salon 3 | Hall 3

Avanoslu Selahattin Salonu

Oturum Başkanı

Do.ç.Dr. Turhan Çetin

Türkiye'de Örtü Altı Domates Üretimi Ve Pazarlamasındaki Gelişmeler Ve SWOT Analizi | Developments In Production And Marketing Of Greenhouse Tomato In Turkey And Swot Analysis |

Görkem Öztürk (Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü), Sait Engindeniz (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü), Önder Volkan Bayraktar (Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü)

Kooperatifçilik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi Ve Resmi Raporlar Doğrultusunda Güncel Tez Konularının Belirlenmesi | Bibliometric Analysis Of The Graduate Thesis Conducted On Cooperatives And Determination Of Current Thesis Topics In Line With Official Report |

Tuğçe Şimşek (Gazi Üniversitesi), Ahmet Bahadır Şimşek (Hacettepe Üniversitesi)

Türkiye’de Sigorta Kooperatiflerinin Ve Ortaklarının Vergilendirilmesinin İncelenmesi | Examination Of Taxation Of Insurance Cooperatives And Members In Turkey |

Ufuk Kaya (Gazi Üniversitesi)

Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kooperatiflere Sunduğu Finansal Kaynaklar,  Bunların Değerlendirilmesi ve Bu Kaynakların İyileştirilmesine Yönelik Öneriler | Financial Resources Offered by Banks to Agricultural Cooperatives and Suggestions for Improving These Financial Resources |

Fazıl Akın Olgun (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Onur Terzi (Türk Ekonomi Bankası)

 

15:30-16:00

Kahve Molası | Coffee Break

 

16:00-17:30

6.OTURUM | 6th SESSION

Salon 1 |Hall 1

Refik Başaran Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Şevki Özgener

Çalışan Motivasyonu, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi; Ankara Ostim Organize Sanayi’nde Bir Araştırma | The Relationship Between Workers Motivation, Organizational Citizenship Behaviours And Intention To Quit: A Research In Ankara Ostim Industrial Cluster |

Belgin Aydıntan (Gazi Üniversitesi), Halil İyidemirci (Baymap Havacılık)

Geleneksel Ve Öğrenen Organizasyonların Öğrenme Boyutu Açısından Karşılaştırılması | Comparison Of Traditional And Learning Organization In Terms Of Learning Dimension |

Adnan Çelik (Selçuk Üniversitesi), Ahmet Gözen (Konya Çimento A.Ş.)

Çok Ortaklı Örgüt Formu Ve İslami Holdingler: Nasıl Patlama Yaşandı, Neden Düşüşe Geçti? | Multi-Player Organization Form And Islamic Holdings: How Was Booming Experienced? Why Did They Go Into A Decline? |

Tahir Akgemci (Selçuk Üniversitesi), Esra Yıldız (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SBMYO)

Uşak İlinde Faaliyet Gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin SWOT Analizi  | SWOT Analysis Of Agricultural Development Cooperatives That Operate In Province Of Uşak |

Nuri Özgür Doğan  (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Yusuf Ersoy (Uşak Üniversitesi)

Duygusal Zekâ Ve Problem Çözme Yeteneği İlişkisi: Ankara İnşaat Malzemesi Sektöründe Bir Uygulama | The Relationship Between The Emotional Intelligence And The Problems Solving Skill: An Application On The Construction Sector   |

Aykut Göksel (Gazi Üniversitesi), Muhammet Burak Delibaş (Gazi Üniversitesi)

Salon 2 | Hall 2

Hakkı Atamulu Salonu

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Muharrem Çetin

Yatırım Kararlarının Verilmesinde Psikolojik Faktörlerin Etkisinin Davranışsal Finans Açısından Genel Bir Değerlendirilmesi | A General Evaluation Of The Impact Of Psychological Factors On Investment Decisions In Terms Of Behavioral Finance |

Nurgün Komşuoğlu Yılmaz (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Kariyer Tatmini Ve Algılanan Örgütsel Destek İlişkisi: Görgül Bir Araştırma | The Relationship Between Career Satisfaction And Perceived Organizational Support: An Empirical Study |

Alptekin Sökmen (Gazi Üniversitesi), Emre Burak Ekmekçioğlu (Gazi Üniversitesi)

Türkiye’de Kadın Kooperatifçiliği | Women's Co-operatives in Turkey |

Aybala Demirci Aksoy (Gazi Üniversitesi ), Gülay Günay (Karabük Üniversitesi)

Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Ve Sermaye Ediniminde Karşılaştıkları Zorlukların Çözülmesinde Mikrofinans Önerisi  | Women Cooperatives In Turkey And For Resolving Challenges Of Their Capital Acquisition Microfinance Suggestion |

Işıl Gürbüzer (Gazi Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Y.O), Cihan Tanrıöven (Gazi Üniversitesi), Haşim Özüdoğru (Gazi Üniversitesi), Furkan Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi)

 

Kişisel Ağ Ve Grup Üyeliğinin Bilgi Paylaşımındaki Rolü  | The Role Of Personal Network And Group Membership In Knowledge Sharing |

Enver Aydoğan (Gazi Üniversitesi), Emre Burak Ekmekçioğlu (Gazi Üniversitesi), Zafer Erol (Gazi Üniversitesi)

Salon 3 | Hall 3

Avanoslu Selahattin Salonu

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Kamil Ufuk Bilgin

Yer Markalamada Ortak Marka Oluşturma Üzerine Bir Araştırma | A Research on Co-Branding in Place Branding |

Erdal Ünsalan (Amasya Üniversitesi), Mustafa Ünsalan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Tekno-Girişim Sermayesi Desteği Hibe Programının Sosyal Pazarlama Karması Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma | A Study On The Investigation Of Techno-Initiative Capital Support Grant Program In Terms Of Social Marketing Mix |

Selma Kalyoncuoğlu (Gazi Üniversitesi), Emel Faiz (Düzce Üniversitesi)

 

Kooperatiflerde Markalaşma Ve Tüketici-Kooperatif Ürünleri İlişkisi: Torku Örneği | Branding In Cooperatives And Relationship Between Consumer-Coopeative Products: Torku Case |

Hazal Oğuz (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı), Oğuz Mete  (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı)

 

Kırsal Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü Ve Önemi; SS Çavuşlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği | The Role Of Cooperatives And Importance In Agricultural Development; S.S. Çavuşlu Agricultural Development Cooperative Sample |

Bahar Aydın Can (Kocaeli Üniversitesi), Sait Engindeniz (Ege Üniversitesi), Onur Can (Kocaeli Üniversitesi)

Karlılık Sürdürülebilirliği  ve Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bir Kooperatif İşletmesi Olan Konya Şeker Fabrikası | Analysis of Factors Affecting Profitability Sustainability and Profitability: The Konya Sugar Factory with a Cooperative Operation |

Nilgün Kindik (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Alper Aslan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

 

 

17:30-18:00

KAPANIŞ | CLOSING

19:30

Akşam Yemeği | DINNER

3.Gün|Day 3

             7 Ekim 2017/Cumartesi | October 7th, 2017/Saturday

Gezi Programı | Travel Programme